Биомаса и биогаз

Биомасата и добиваният чрез нея биогаз са се използвали като източник на топлина от незапомнени времена. Традиционният и все още най-широко разпространен начин, по който се използва биомасата е чрез изгарянето на дървесина за отопление, но при него ефективността е много ниска и се замърсява въздуха. Все пак биомасата е важен източник на възобновяема енергия, който не може да се отхвърли и усилията в цял свят са насочени към промяна на начина, по който се използва и повишаване на неговата ефективност.

Видове биомаса

Освен дървесината видовете биомаса, които се използват за енергия, са се увеличили с отглеждането на енергийни култури специално за отопление, както и с използването на отпадна биомаса от земеделиети, хранително-вкусовата промишленост и дори отпадните води в пречиствателните станции.

Технологии за използване на биомаса и биогаз

По-долу е представно обобщение на най-разпространените технологии за използването на биомаса – за производство на топлина и за комбинирано производство на топлина и електричество.

 

САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Котли на биомаса

Котлите на биомаса могат да бъдат такива, които работят само се един вид биомаса - пелети, дървесен чипс или дори слънчогледова люспа, или могат да бъдат комбинирани. Котлите на биомаса изискват редовно почистване.

Котли на биогаз

Котлите на биогаз работят по сходен начин с котлите на природен газ, като разликата е в специалната горелка. Тялото на котела е на практика едно и също.

Газовите котли (на природен газ или биогаз) могат да бъдат обикновени или кондензни. Обикновените котли осигуряват топлината под формата на гореща вода или пара. Кондензните котли от своя страна постигат по-голяма ефективност от обикновените, но могат да се използват само за гореща вода.

Котелни централи на биомаса

Когато в сградите няма достатъчно пространство за разполагане на котел и необходимите периферни устройства като разширителни съдове, помпи, тръби и др., има възможност за инсталиране на всичко това на открито до сградата, разположено в специален контейнер, който го предпазва от атмосферните влияния. Цялото оборудване се монтира, свързва и тества във фабриката, след което се опакова и се доставя на крайния потребител готово за ползване. Котелната централа може да има допълнително и складово отделение за биомасата и автоматични пълначни линии.

КОМБИНИРАНО ОТОПЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Инсталациите за комбинирано производство на топлина и електричество, захранвани чрез биомаса или биогаз, имат двойното предимство на това да съчетават възобновяем източник на първична енергия и високоефективна инженерна технология.

Когенерация от биомаса. Парен котел на биомаса и парна турбина

Когенерацията от биомаса (която се използва директно като източник на топлина, без да се трансформира в биогаз) се осъществява чрез изгарянето на биомасата в парен котел, а произведената пара задвижва парна турбина, която произвежда електричество.

Когенерация от биогаз. Двигател с вътрешно горене на биогаз и генератор

Биогазовите когенерационни централи могат да бъдат проектирани така, че да работят с парен котел на биогаз и парна турбина, подобно на устройството на когенерационните централи с биомаса, описани по-горе. Другата по-разпространена конфигурация при сравнително по-малките мощности включва двигател с вътрешно горене, който се захранва с биогаз, и генератор, както и различни допълнителни компоненти – рекуператор, водни кръгове и др. Повече информация за този вид когенерационни централи е предсатвена на страницата когенерация.

Цялостните биогазови когенерационни централи включват инсталация за производство на самия биогаз (зони за складиране на биомасата и пълначни линии, анаеробни ферментатори, резервоари за произведения биогаз, линия за подаване на биогаза към двигателя и др.) плюс когенерационен модул, в който биогазът се изгаря за производството на топлина и електричество.

Интелигентно управление

Използва се специализиран софтуер, който проследява всички важни компоненти на процеса – от производството на биогаза до оползотворяването на отпадната топлина и необходимите действия по поддръжка.

Софтуерът може да се използва и за котелните инсталации, които макар да не са толкова сложни, колкото инсталациите за комбинирано производство на топлина и електричество, все пак могат да извлекат големи ползи от дистанционното наблюдение и управление.

 

Termogamma BLOG